ارتباط سرطان روده با قهوه

ابتلا به سرطان روده بزرگ با مصرف قهوه کاهش می یابد.